Recollida d'al·legacions contra la MAT

Ha sortit a exposició pública el ramal de la MAT a Riudarenes. El què segueix és el text d'al.legacions que hem preparar unes veïnes de Riudarenes i Santa Coloma amb el suport de la Plataforma No a la MAT. La nostra postura és ben clara i la podeu llegir. Us demanem el vostre suport per a poder recollir tantes al.legacions com sigui possible: imprimiu-lo, firmeu-lo al final i envieu-lo per correu a l'apartat 153 de Santa Coloma de Farners.

Hi ha temps fins aquest dimecres 9 de juliol, També les podeu fer arribar al vostre centre social més proper o a les entittats ecologistes de les comarques gironines i d'Osona o presentar-les al registre de qualsevol ajuntament.La data límit per a la presentació d'al.legacions és el pròxim dimecres, dia 9, a les 13h.

Tothom qui vulgui el pot firmar, aquesta i qualsevol altra al.legació que hi vulgueu presentar, visqueu on visqueu.

Moltes gràcies pel vostre suport.

A la portada del web de la Plataforma No a la MAT hi ha l'escrit d'al·legacions pel tram de Bescanó a Sta.Llogaia. >>>

 


Expedients: exp. 10.734/2008-AT; exp. 10.766/2008-AT

Al·legacions a la sol·licitud d'autorització administrativa, estudi d'impacte ambiental i declaració d'utilitat pública de la línia de transport d'energia elèctrica a 400 Kv, doble circuit, d'entrada i sortida a Riudarenes de la línia Sentmenat- Vic - Bescanó


AL DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES
DIRECCIÓ GENERAL D'ENERGIA

En/na
amb domicili
a
CP
i DNI

EXPOSA:

Que el dia 6 de juny de 2008 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'anunci pel qual es sotmetia a informació pública la sol·licitud d'autorització administrativa, estudi d'impacte ambiental i declaració d'utilitat pública de la línia de transport d'energia elèctrica a 400 Kv, doble circuit, d'entrada i sortida a Riudarenes de la línia Sentmenat- Vic - Bescanó (exp. 10.734/2008-AT; exp. 10.766/2008-AT),

Que un cop consultats aquests expedients no està d'acord amb el seu contingut i que per tant NO S'HA DE PROCEDIR A L'AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA, a la DECLARACIÓ d'IMPACTE AMBIENTAL NI A LA DECLARACIÓ D'UTILITAT PÚBLICA de la línia de transport d'energia elèctrica a 400 Kv amb base a les següents:

AL·LEGACIONS

Prèvia. Indefensió de la ciutadania i vulneració del seus drets fonamentals davant la imposició d'una línia que forma part d'un projecte d'interconnexió elèctrica internacional
El projecte de línia de transport d'energia elèctrica a 400 Kv, doble circuit, d'entrada i sortida a Riudarenes fa referència únicament al tram de Riudarenes tot i que segons la pròpia empresa promotora forma part de la línia de Molt Alta Tensió Sentmenat - Vic - Bescanó.

Examinats diferents projectes de transport d'energia elèctrica que han estat elaborats en els darrers anys així com el Pla de l'Energia de Catalunya 2006 - 2015 resulta evident que aquest brancal realment forma part de tot un projecte de transport elèctric d'interconnexió entre dos Estats: Espanya i França.

La tramitació de tot aquest conjunt de projectes de subestacions elèctriques i de línies de molt alta tensió haurien d'haver estat tramitades de manera global, com a projecte d'interconnexió, i en cap cas de manera fragmentada tal com s'està fent. La tramitació de tots aquests projectes de manera aïllada suposa la vulneració del nostre dret fonamental a la defensa i a la participació en l'execució d'aquest projecte d'interconnexió atès que se'ns presenten com a trams aïllats quan en realitat es tracta d'un sol projecte d'abast internacional.

D'aquesta manera l'empresa promotora i l'Administració vulneren el procediment administratiu legalment establert per a la tramitació d'un projecte d'interconnexió d'abast internacional. Conseqüentment aquesta vulneració comporta la nul·litat de ple dret del projecte.

Aquesta estratègia només respon a l'interès de l'Estat espanyol, govern català i Red Eléctrica Española de la realització imposada d'un projecte internacional de comercialització d'energia elèctrica que ha prescindit dels mecanismes democràtics amb els quals s'han compromès i representen.

1. Manca de justificació del projecte de línia de 400 Kv d'entrada i sortida de Riudarenes
La necessitat de la línia d'interconnexió elèctrica internacional no ha estat justificada i es troba en via de recurs contenciós administratiu, fet pel qual no està aprovada definitivament. Si la línia d'interconnexió no ha estat justificada i no ha seguit el procediment establert, no es pot pretendre aprovar el projecte executiu del brancal de Riudarenes que en deriva.

El projecte que avui es troba a exposició pública justifica la construcció de la línia de 400 Kv per la necessitat d'alimentar la línia de l'AVE ja que, segons s'hi exposa, hi ha una incapacitat de la xarxa de subministrament elèctric per proporcionar-li l'energia suficient. No s'ha presentat cap estudi que justifiqui que per alimentar l'AVE a Riudarenes siguin necessaris 400 Kv quan a la resta de la xarxa existent funciona amb 220 Kv. Hi ha diferents estudis i casos que així ho recullen i que no han pogut ser desmentits per REE:

o La Reseau de Transpot Électrique de França reconeix obertament que no és imprescindible una línia de 400 Kv per a subministrar un tren d'alta velocitat i que una de 225 Kv és suficient
o El Centre Electrotechnique Sperimental Italien va elaborar un informe encarregat per la Prefactura dels Pirineus Orientals, sobre la necessitat d'aquesta infraestructura a França on diu que no és necessària la línia de 400 Kv per alimentar el tren d'alta velocitat
o L'AVE Madrid - Sevilla és subministrat en tot el seu recorregut per línies de 200 Kv i el tren d'alta velocitat Madrid - Saragossa - Lleida en part del seu recorregut també és subministrat per línies de 220 Kv

L'altre motiu pel qual es justifica la necessitat del brancal d'entrada i sortida a Riudarenes és la necessitat creixent d'alimentació elèctrica a les comarques gironines, necessitat que tampoc ha estat justificada ja que l'únic estudi realitzat per l'empresa SENER no ha pogut ser contrastat atès que no se n'han facilitat les dades. A més a més el propi estudi no justifica en cap moment la necessitat d'aquesta línia de 400Kv. El principal problema de subministrament a les comarques gironines, tal com s'extreu de l'estudi "La situació Energètica a Catalunya i Girona", d'octubre de 2004, fet per la Conselleria de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, deriva de deficient xarxa de distribució. Cal tenir en compte que la línia de 400 Kv que es proposa és una línia de transport d'energia i no de distribució, per tant, no permet solventar la deficiència.

2. Manca d'informació i de transparència en la tramitació del projecte que ha estat denunciada a instàncies europees pel Síndic de Greuges
El Síndic de Greuges, Sr. Rafel Ribó ha publicat un informe on recomana informació més acurada i transparència a les administracions implicades en l'execució del projecte de la línia de 400 Kv. El Síndic ha elevat la queixa al Defensor del Poble Europeu per tal que consideri l'oportunitat d'iniciar les actuacions pertinents.

La manca d'informació vulnera també el Conveni d'Aarhus segons el qual la ciutadania té dret a participar en la presa de decisions en la construcció de línies aèries pel transport d'energia elèctrica amb una tensió de 220 Kv o més i una longitud superior a 15 Km.

3. Inexistència de presentació d'alternatives al brancal de la línia de 400 Kv
La normativa d'impacte ambiental obliga a Red Eléctrica Española a presentar més d'una alternativa al projecte que pretén executar per tal de poder escollir la més adequada. En aquest cas la pròpia promotora presenta diverses alternatives que formen part d'un antic projecte de transport de 400 Kv entre Bescanó i Riudarenes, que no contemplaven la subestació elèctrica, i que van quedar descartades. Per tant, ara, davant el nou projecte és imprescindible presentar alternatives relacionades amb l'actual projecte.

4. Manca d'anàlisi de les conseqüències ambientals, socials i culturals
La companyia promotora realitza un llistat detalladíssim de l'afectació que representarà aquesta línia però aquest estudi no contempla les conseqüències dels efectes de la línia de manera global analitzant l'impacte ambiental, social i cultural. Contràriament al que s'exposa en l'estudi d'impacte ambiental presentat per Red Eléctrica, l'acumulació dels diferents impactes fan que el projecte tingui un impacte global crític tal com recull l'"Estudi dels valors naturals, paisatgístics i patrimonials en l'àrea afectada pel projecte "línia elèctrica a 400 kv d'entrada i sortida a la subestació de Riudarenes des de la línia Sentmenat-Vic-Bescanó" elaborat per FRACTÀLIA el maig de 2007.

Si s'haguessin tingut en compte les greus conseqüències, la línia no es construiria ja que suposa un impacte irreversible. El pas de la línia significarà la destrucció de la massa forestal propera al seu pas i concretament el paratge de l'Esparra i d'Argimont (espais inclosos en el Catàleg d'Espais d'Interès Natural i Paisatgístic de la Diputació de Girona) i les basses de Mas Vern, Can Calçada i Can Conill (incloses en l'Inventari de Zones Humides de Catalunya). Suposaria també l'afectació a la Ruta de les 10 Ermites, patrimoni cultural romànic.

5. Manca de previsió de l'increment del risc d'incendis forestals
L'estudi dels últims grans incendis produïts a Catalunya mostren que línies elèctriques en són sovint la seva causa. L'estiu de 1994 va haver-hi l'últim gran incendi a la zona on està projectada la línia que arribà a Sant Pere Cercada, va seguir cap a les Guilleries i va cremar fins a sota Argimont.
L'element de risc d'incendi que suposa el pas l'una línia elèctrica s'incrementa als municipis de Riudarenes i Santa Coloma de Farners considerats municipis amb un alt risc d'incendi forestal segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

6. Manca de contemplació del risc per a la salut humana creat pels camps electromagnètics
El camp electromagnètic generat per les línies elèctriques suposa un risc per a la salut humana tal com ha estat recollit en nombrosos estudis i articles científics de reconegut prestigi internacional.
Els efectes sobre la salut humana no són analitzats en l'estudi d'impacte ambiental del projecte, el qual no fa referència a les concentracions tòxiques d'ozó ni a les pertorbacions auditives que aquestes provoquen.
Cal tenir en compte que més enllà del debat científic sobre els efectes sobre la salut humana dels camps electromagnètics preval el Principi de Precaució formulat a nivell europeu per exposar que la protecció de la salut humana prevaldrà sempre en cas de dubte científic.

7. Inexistència dels requisits exigits per la llei per a la declaració d'utilitat pública del projecte
Per tots els punts exposats anteriorment és evident que aquesta obra no representa ni té cap interès públic o social.

Aquesta infraestructura es justifica per alimentar l'AVE però cal tenir en compte que en altres trams aquest s'alimenta amb 220 Kv i que nombrosos estudis que afirmen que 400Kv no són necessaris per al seu funcionament.

D'altra banda no s'ha demostrat la necessitat energètica a les Comarques Gironines però hi provocarà una gran afectació ambiental, social i cultural de conseqüències irreparables i irreversibles, fet que ha causat un sorgiment de rebuig social entre la ciutadana tal com ha quedat patent en les manifestacions històriques i multitudinàries celebrades a Perpinyà i Girona de rebuig a aquesta interconnexió elèctrica no justificada.

És per tot això que

SOL·LICITA:

Que tingui per presentades les al·legacions d'aquest escrit i NO PROCEDEIXI A L'AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA DEL LA LÍNIA DE TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA A 400 KV, DOBLE CIRCUIT, D'ENTRADA I SORTIDA A RIUDARENES, NO N'APROVI L'ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL I NO EN DECLARI LA UTILITAT PÚBLICA i conseqüentment retiri la proposta d'execució DEL PROJECTE DE TRANSPORT I INTERCONNEXIÓ ELÈCTRICA DEL QUAL EL BRANCAL I LA SUBESTACIÓ DE RIUDARENES EN FORMEN PART.


A
el de de 2008

 

Signatura

Torna a dalt